Ogólne warunki

Warunki Sprzedaży

Strona internetowa


Strona internetowa Maanta jest obsługiwana przez firmę Bega SRL z siedzibą przy Strada Statale 11, km 331 - 36053 Gambellara (VI) - Włochy - NIP 04039300241Produkty
Produkty oferowane w sprzedaży na stronie internetowej Maanta przeznaczone są dla klientów prywatnych i profesjonalistów.

Charakterystyki produktów zamieszczone na stronie mogą się zmieniać. Zdjęcia przypisane do każdego modelu nie posiadają charakteru umownego.


Użytkowanie produktów
Uwzględniając specyfikę produktów sprzedawanych na stronie Maanta, klient zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania wskazówek i zaleceń dotyczących montażu oraz przechowywania produktów. Maanta nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż swoich produktów i ich używanie w niewłaściwych warunkach.


Wyczerpanie zapasów
Uwzględniając ilość codziennych transakcji, nie jest gwarantowana dostępność zamówionych produktów lub usług. W przypadku wyczerpania zapasów, jeden z naszych menedżerów skontaktuje się z klientem tak szybko, jak będzie to możliwe, aby  poinformować go o tym i zaproponować mu zmianę lub anulowanie zamówienia.

W przypadku zmiany zamówienia, kwota (w nadmiarze lub niedomiarze) zostanie skorygowana na podstawie wybranych odniesień, a zmiana zamówienia klienta zostanie potwierdzona drogą mailową.

Zamówienie

Rejestracja zamówienia

Zamówienia należy składać za pośrednictwem witryny sprzedażowej Maanta.

Potwierdzenie zamówienia

Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane w ciągu 24 godzin od zarejestrowania zamówienia, za pomocą automatycznej wiadomości mailowej, wysyłanej na podany przez klienta adres e-mail.

Uwaga!

Zamówienia są realizowane po otrzymaniu wpłaty odpowiedniej kwoty, która jest podana na fakturze. Każde zamówienie, po którym nie nastąpi płatność w terminie 10 dni od potwierdzenia zamówienia, zostanie automatycznie anulowane.

Zmiana zamówienia                                                                                                                                                             Informacje podane przez klienta w momencie składania zamówienia stanowią jego formalne zobowiązanie. W przypadku błędów przy wpisywaniu danych odbiorcy, Maanta nie ponosi odpowiedzialności za potencjalny brak możliwości potwierdzenia zamówienia lub realizacji dostawy. Nie będzie uwzględniana żadna zmiana adresu dostawy po opłaceniu zamówienia, w celu dostarczenia przesyłki/przesyłek. Tym niemniej jednak klient może zażądać, na własną wyłączną odpowiedzialność, zmiany adresu dostawy bezpośrednio u przewoźnika. W takim przypadku Maantaa nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy w dostawie lub zgubienie opakowań przez przewoźnika.

Po otrzymaniu płatności nie będzie już możliwe dokonywanie żadnych zmian w zamówieniu (wymiary, kolor, adres do faktury czy adres dostawy).

W przypadku błędu w jednym z wyżej wskazanych punktów, klient musi skontaktować się z serwisem, wykorzystując w tym celu specjalny formularz Serwisowy. Firma Bega Srl wskaże klientowi odpowiednią procedurę oraz warunki anulowania zamówienia i zwrotu kosztów (patrz Wycofanie).

Brak przyjęcia zamówienia

Maanta zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia od klienta z uzasadnionych powodów.


Ceny i metody płatności

Ceny wyświetlane na stronie internetowej Maanta są wyrażone w EURO i zawierają podatek VAT

Maanta zastrzega sobie prawo do zmiany cen w zależności od podaży i popytu. Cena, jaką klient będzie zobowiązany zapłacić, jest ceną obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.

Uwaga!

Zamówienia są realizowane dopiero po otrzymaniu i zaksięgowaniu płatności odpowiadającej kwocie podanej na fakturze.

Informacje na temat różnych metod płatności można znaleźć w zakładce „Metody płatności”

Zastrzeżenie własności

Każdy dostarczony produkt pozostaje własnością firmy Bega Srl do momentu całkowitej zapłaty należnych kwot. Klient będzie zatem zobowiązany do ostrożnego obchodzenia się z produktem/-ami.

Dostawa

Podany przez klienta adres dostawy musi znajdować się w tym samym kraju, jak podany adres wystawienia faktury, który jest miejscem zamieszkania klienta.

Zamówienie jest realizowane w terminie 7 dni roboczych i jest zawsze podporządkowane otrzymaniu płatności.

Opóźnienie w dostawie Czas dostawy wynosi od 3 do 6 dni roboczych od realizacji zamówienia i ma charakter czysto orientacyjny. Dlatego w przypadku przekroczenia wyżej wskazanego terminu, nie mogą być w żadnych okolicznościach żądane odszkodowania ani potrącenia.

Zawiadomienie o próbie doręczenia

Doręczenie zamówionych produktów jest gwarantowana przez przewoźnika wyznaczonego przez firmę Bega Srl . W przypadku nieobecności w dniu doręczenia, kurier jest zobowiązany do pozostawienia zawiadomienia o próbie doręczenia w skrzynce pocztowej klienta.

Klient musi następnie skontaktować się z serwisem klienta lub z firmą transportową w terminie maksymalnie 3/4 dni od pierwszego zawiadomienia o podjęciu próby doręczenia. Po tym terminie produkty zostaną automatycznie zwrócone przez kuriera do magazynu firmy Bega Srl. Kosztami zwrotu w wysokości 19 € za przesyłkę, łącznie z VATem, jest obciążony klient i zostaną one odliczone od kwoty jego zamówienia.

Dostawa częściowa

W przypadku brakujących produktów klient musi bezwzględnie wskazać stwierdzone braki na piśmie na dowodzie dostawy, o który musi poprosić osobę dostarczającą przesyłkę. Klient ma również do dyspozycji 14 dni w celu zgłoszenia swoich zastrzeżeń do biura obsługi, pocztą elektroniczną na adres info@maanta.it lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, skierowanym do firmy Bega Srl, Via Einaudi 22/c - 36040 Brendola (VI) - Włochy, która zobowiązuje się do jak najszybszego wysłania brakującego produktu.

Uwaga!

W przypadku braku zastrzeżeń na dowodzie dostawy, żadne roszczenia nie będą uwzględniane przez przewoźnika ani też przez firmę Bega Srl.

Produkty uszkodzone lub niezgodne z zamówieniem

W przypadku dostarczenia produktu uszkodzonego lub niezgodnego ze złożonym zamówieniem, klient ma możliwość odmowy przyjęcia przesyłki, wskazując je odpowiednio na dowodzie dostawy, o który musi poprosić osobę dostarczającą przesyłkę. Ponadto klient ma do dyspozycji 14 dni od daty otrzymania przesyłki, na sprawdzenie zgodności dostarczonych produktów i poinformowanie biura obsługi drogą mailową na adres info@maanta.it lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłanym do firmy Bega Srl, Via Einaudi 22 / c - 36040 Brendola (VI) - Włochy.

Firma Bega Srl zobowiązuje się do przyjęcia w ramach zwrotu, na swój własny koszt, produktów uszkodzonych lub niezgodnych z wymogami oraz do jak najszybszego wysłania nowych produktów.

Zgubiona przesyłka

W przypadku niezrealizowania dostawy po upływie 15 dni od daty otrzymania kodów przesyłki, klient musi poinformować biuro obsługi Maanta o zaistniałej sytuacji drogą mailową.

Nastąpi wtedy otwarcie reklamacji u przewoźnika w celu poznania przyczyny opóźnienia.

Są możliwe następujące sytuacje:

Przewoźnik nie może znaleźć adresu doręczenia lub już go nie posiada.

Rozwiązanie: firma Bega Srl. prześle do przewoźnika kody dostawy. Przesyłka zostanie dostarczona w ciągu 48-72 godzin.

Nie można odnaleźć przesyłki. Przewoźnik wszczyna dochodzenie, które może trwać do 10 dni.

Rozwiązanie: Jeżeli znaleziona, przesyłka zostanie przekazana do odbiorcy.

Jeżeli przesyłka zostanie uznana za zaginioną, firma Bega Srl zleci nową wysyłkę lub zwrot należnych kwot, zgodnie ze wskazówkami klienta.

Niedostarczenie i powrót towaru

Prosimy dokładnie sprawdzić dane wpisane w zamówieniu przed jego wysłaniem lub poprosić o pomoc w przypadku braku możliwości wpisania poprawnego adresu, poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: info@maanta.it.

Uwaga!

W przypadku, kiedy podane dane dotyczące dostawy są nieprawidłowe, niekompletne lub nie umożliwiają prawidłowej realizacji dostawy, a następnie zwrotu towaru do nadawcy, klient ponosi koszty zwrotu wyżej wymienionego towaru, w wysokości 19 € za opakowanie.

Odstąpienie

Istnieje możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, licząc od momentu dostarczenia towaru, bez podania przyczyn. Odstąpienie należy przesłać listem poleconym do firmy Bega Srl, Via Einaudi 22/c - 36040 Brendola (VI) - Włochy lub pocztą elektroniczną. Aby móc skorzystać z prawa do odstąpienia, wystarczy poinformować o tym w odpowiednim czasie lub zwrócić towar.

W przypadku odstąpienia od umowy, obie strony muszą otrzymać zwrot i odliczenie kosztów użytkowania (np. podatki), a także kosztów poniesionych na dokonanie zwrotu, które wynoszą 4% w przypadku zwrotów płatności kartą kredytową lub debetową i 15 € w przypadku zwrotu płatności przelewem bankowym. W przypadku braku możliwości zwrotu usługi lub produktu w pierwotnym stanie, będziemy zmuszeni do dochodzenia odszkodowania za świadczone usługi. Nie dotyczy to zwrotu uszkodzonych towarów, które wykazywały już wady w momencie zakupu. Odszkodowanie nie będzie konieczne w przypadku zakupu nie na własny użytek osobisty oraz w przypadku użytkowania, które nie wpływa na jego pierwotną wartość. Odbierzemy wszystkie rodzaje towarów, niezależnie od tego, czy nadają się do wysyłki czy też nie. Koszty transportu ponosi klient i są określone w wysokości 19 € za opakowanie, łącznie z VATem.

Gwarancja


Wszystkie produkty wprowadzane na rynek przez firmę Maanta objęte są 2-letnią gwarancją, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Żagle żaglowe objęte są 3-letnią gwarancją na uszkodzenia wynikające z wad fabrycznych.
Materiały.
Żagle "Solaria" objęte są 4-letnią gwarancją na uszkodzenia spowodowane wadami fabrycznymi.

Wszelkie reklamacje i/lub reklamacje należy zgłaszać w ciągu dwóch miesięcy od ich wykrycia. Klient ma okres dwóch miesięcy od daty dostawy na sprawdzenie zgodności produktów i poinformowanie Bega Srl.

Tą gwarancją firma Bega Srl zobowiązuje się, że produkowane produkty, tj. żagle przeciwsłoneczne, maszty i wsporniki ścienne, po otrzymaniu dostawy będą miały właściwości wymienione w naszym opisie produktu. Wada, która uzasadnia dochodzenie roszczeń gwarancyjnych, istnieje tylko wtedy, gdy wartość lub użyteczność są znacznie zmniejszone.

Jeżeli wada wystąpi po sześciu (6) miesiącach od dostawy, konsument musi udowodnić, że produkt był już wadliwy w momencie dostawy. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem, niewłaściwym użytkowaniem i instalacją niezgodną z ostrzeżeniami i informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

Zużycie produktu nie jest objęte niniejszą gwarancją. Produkty, które próbowałeś naprawić lub które nie są w takim stanie, w jakim zostały sprzedane, nie są objęte gwarancją. W rozsądnym terminie od zgłoszenia szkody usuniemy bezpłatnie wady produktu. Jeśli naprawa nie będzie możliwa, zapewnimy wymianę. Wynikające z tego koszty wymiany i transportu ponosi firma Bega Srl. Niniejsza gwarancja nie daje konsumentowi żadnych praw poza naprawą lub wymianą.

Roszczenia z tytułu wad z tytułu rękojmi przedawniają się po pięciu (5) latach od daty wydania produktu przez sprzedawcę konsumentowi, co musi być potwierdzone oryginałem dowodu zakupu (paragon, faktura).
Jeżeli kupujący zgłosi wadę, która naszym zdaniem nie istnieje, a konsument wiedział o nieistnieniu wady lub działał niedbale, musi nam zrekompensować poniesioną szkodę.


Gwarancja jest niezbywalna i dotyczy tylko pierwotnego nabywcy.

Firma Bega Srl zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu zgłoszonego w tym terminie, jeżeli:

     wada zostanie wykryta w momencie dostawy
     wada zostanie wykryta podczas instalacji


Gwarancja obejmuje:

     niezgodności istniejącej w chwili dostawy, tj. wad pierwotnych produktu.


Gwarancja NIE obejmuje:

     żagle porwane przez wiatr/grad/śnieg
     spalone żagle od iskier z grilla i/lub kominów
     wygięte lub uszkodzone maszty z powodu nieprawidłowego montażu
     wygięte maszty z powodu źle zamontowanych żagli
     Żagle wodoszczelne zdeformowane przez gromadzącą się wodę w wyniku nieprawidłowego montażu i naprężenia
     Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem
     Uszkodzenia spowodowane ekstremalnymi warunkami pogodowymi, takimi jak wiatr, śnieg, grad, burza itp.
     Słupy z zarysowaniami lub korozją powierzchniową oraz normalnym zużyciem nie są objęte gwarancją, chyba że produkt jest osłabiony konstrukcyjnie
     normalnego zużycia wynikającego z ekspozycji na słońce i/lub warunki atmosferyczne
     Uszkodzenia wynikające z wypadków
     używania produktu do jakichkolwiek innych celów
     Nieprzestrzeganie instrukcji użytkowania
     błędna instalacja
     słaba obsługa

Następujące elementy NIE są uważane za wady i dlatego nie są objęte gwarancją:

     Fale i zagniecenia na materiale w pobliżu szwów żagla przeciwsłonecznego
     Fale i fałdy po bokach markizy
     Fale w tkaninie na środku żagla
     Normalne nierówności i fałdy powstałe w tkaninie w wyniku nawijania i napinania żagla
     Maleńkie dziurki w tkaninie
     Paski w tkaninie „efekt kredy”

Proszę zanotować

     zakotwienie musi być tak dobrane, aby pasowało do muru oraz dokładnie i stabilnie przymocowane do ściany
     żagiel przeciwsłoneczny nie powinien zwisać luźno, ponieważ może to uszkodzić tkaninę. Ponadto nie wolno po nich chodzić, używać ich jako hamaków lub trampolin, ani wykorzystywać do jakichkolwiek innych celów, do których nie zostały zaprojektowane.
     należy pamiętać, że kolor tkanin może się różnić w zależności od ekranu
     Markizy i markizy pionowe muszą być zawsze zwinięte lub zdjęte, jeśli nie można nimi sterować podczas nagłej burzy.

Ponieważ wiatr nie jest stały, ale może się zmieniać, a podmuchy wiatru są często silniejsze, zalecamy zdjęcie wodoodpornego żagla przeciwsłonecznego
     gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy konsument nie wymieni określonych systemów mocowania i części systemu
     Ze względu na procesy produkcyjne wymiary żagli przeciwsłonecznych mogą odbiegać do 3% od podanych wymiarów. Żagle przeciwsłoneczne są mierzone od rogu do rogu i, o ile nie zamówiono inaczej, są wklęsłe do wewnątrz. Oznacza to, że pomiar od środka boku do środka boku jest mniejszy niż od rogu do rogu.
     Żagle przeciwsłoneczne muszą być zamocowane pewnie i z dobrym/równomiernym naprężeniem. Tkanina musi być mocna, bez luźnych miejsc. Tkanki, które nie są napięte, powodują zużycie, które jest podstawą przyszłych defektów i uszkodzeń. Oczywiście nie są one spowodowane promieniowaniem UV i nie są objęte gwarancją. Żagiel przeciwsłoneczny wymaga regularnej konserwacji, aby tkanina pozostała napięta.

Informacje prawne

Pozyskiwanie i przekazywanie danych osobowych

Informacje przekazywane przez klientów są przeznaczone dla firmy Bega Srl, która przekaże je - w całości lub w części - swoim partnerom handlowym, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, dostawy produktów i/lub usługi serwisowej zamówionych przez klienta.

Dane osobowe pozyskane przez firmę Bega nie będą odsprzedawane ani też przekazywane na zewnątrz dla celów reklamowych.

Klient posiada w każdej chwili prawo do wglądu i sprostowania dotyczących go danych osobowych.

Stosowne przepisy prawa i rozstrzyganie sporów

Niniejsze zasady i warunki podlegają przepisom prawa włoskiego.

Przed zatwierdzeniem zamówienia, klient oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i akceptuje je w całości bez zastrzeżeń.

W przypadku sporów, klient skontaktuje się przede wszystkim z serwisem Bega Srl w celu znalezienia polubownego rozwiązania. W przypadku niemożności znalezienia polubownego rozwiązania, wszelkie spory lub zakwestionowania, które mogą wynikać z umów zawartych między firmą Bega Srl a klientem, będą kierowane do sądu w Vicenzy.

Firma Bega Srl ostrzega swoich użytkowników, że elementy witryny internetowej są chronione prawem autorskim. Może to dotyczyć zdjęć, artykułów, rysunków i sekwencji animowanych zamieszczonych na tej stronie. Prawa do tych elementów należą do firmy Bega Srl lub podlegają zezwoleniu na użytkowanie na rzecz firmy.

Wszelkiego rodzaju powielanie lub całościowe lub częściowe odtworzenie tej strony w ramach jakiegokolwiek postępowania, jest zabronione bez wyraźnej zgody firmy Bega Srl i stanowi naruszenie podlegające karze, w myśl artykułów L 335-2 i kolejnych włoskiego Kodeksu własności intelektualnej.

Wszelkie zdjęcia, teksty i elementy graficzne używane bez zgody firmy Bega Srl mogą być przedmiotem postępowania sądowego.

Użytkownik zobowiązuje się również do niekorzystania z programów, które mogą powodować nieuzasadnione przeciążenia i zakłócać funkcjonowanie strony.

Wszelkie oszukańcze wtargnięcia na stronę i/lub pobieranie zawartości strony Maanta i/lub pozyskiwanie bazy danych w całości lub w części, będzie przedmiotem postępowania sądowego na warunkach przewidzianych odpowiednimi przepisami.

 

Zasady i Warunki


Klient jest zobowiązany do podania wszystkich wymaganych danych wraz z kodem podatkowym (dla osób fizycznych) lub numerem VAT. (dla osób prawnych). Jeżeli Maanta nie posiada takich danych, zamówienie nie zostanie zrealizowane.

Maanta zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych przez klientów, nawet po otrzymaniu płatności. W każdym przypadku anulowaniu będzie zawsze towarzyszył zwrot całej kwoty zapłaconej przez klienta, bez doliczanej kary lub dodatkowych opłat. Zdjęcia, opisy i ceny produktów w sprzedaży mają charakter wyłącznie orientacyjny, ponieważ są stale aktualizowane i podlegają minimalnemu prawdopodobieństwu błędu ludzkiego podczas publikacji.

W przypadku zakupu produktu w fazie aktualizacji.

Maanta zastrzega sobie prawo do zmiany zamówień z nim związanych, nawet po otrzymaniu za nie płatności i zawsze po zawiadomieniu i akceptacji przez klienta. W przypadku braku akceptacji przez klienta zmian dokonanych po złożeniu zamówienia. Maanta anuluje zamówienie tak szybko, jak to możliwe i dokona pełnego zwrotu kosztów poniesionych przez klienta, bez doliczania jakichkolwiek dodatkowych kosztów lub opłat.

Produkt dodany do listy życzeń