POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI W MYŚL ART. 13 ROZPORZĄDZENIA UE 2016/679 ("RODO”)


Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z Polityką Prywatności, art. 13 Rozporządzenia UE 679/2016 („RODO”)

W przypadku przerwania sesji udzielasz upoważnienia do zachowania wprowadzonych informacji i nawiązania kontaktu w celu kontynuowania realizacji umowy?

Podane przez ciebie dane będą przechowywane przez Bega srl przez 5 dni kalendarzowych, wyłącznie dla celów ponownego kontaktu w celu zakończenia rejestracji. Uzupełnienie brakujących danych nastąpi w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym operatorem, do ciebie należy decyzja o zawarciu umowy.

1. Podmiot Uprawniony i Odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych                                                                      1.1. Bega srl, z siedzibą w Brendola Via Einaudi 22/c 36040 Brendola VI, NIP 04039300241 (dalej "Bega srl”), jako Podmiot Uprawniony do Przetwarzania danych, będzie przetwarzać twoje dane osobowe, podane za pośrednictwem strony internetowej www.maanta.it/de/es/eu (dalej "Witryna”) zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz niniejszej Polityki prywatności.

2. Podmiot odpowiedzialny za Przetwarzanie danych osobowych (RPD)

2.1. Bega srl wyznaczyła Podmiot odpowiedzialny za Przetwarzanie Danych Osobowych (RPD), z którym można się skontaktować pod następującym adresem e-mail: privacy@maanta.eu

3. Przedmiot i sposób przetwarzania

3.1. Bega srl będzie przetwarzać dane osobowe przez ciebie podane lub uzyskane zgodnie z prawem ("Dane Osobowe”). Są przetwarzane następujące Dane Osobowe:

3.1.1. Dane obszaru zabezpieczonego: W momencie zakładania konta zostaniesz poproszony o podanie różnych Danych Osobowych (np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego), niezbędnych dla pomyślnego zakończenia rejestracji i korzystania z powiązanych z nią usług. Bega srl umożliwia ponadto dostęp do obszaru zabezpieczonego, także z wykorzystaniem danych uwierzytelniających dostarczonych w sieci społecznościowej (tzw. “social login”), a w szczególności wykorzystanie kont utworzonych na Facebooku, Twitterze i Google+.

3.1.2. Dane do płatności: W przypadku zakupu produktów lub usług dane dotyczące płatności, włącznie z danymi identyfikacyjnymi, są również przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.1.3. Dane kontaktowe: Jeżeli zamierzasz kontaktować się z Bega srl w celu uzyskania informacji, wyślij wiadomość na adres e-mail podany na stronie, będzie przetwarzany twój adres e-mail oraz treść wysłanej wiadomości. Przetwarzanie tych Danych Osobowych jest niezbędne dla udzielenia informacji zwrotnej na temat otrzymanego powiadomienia. Podanie dodatkowych danych należy uwzględniać za absolutnie opcjonalne.

3.1.4. Dane nawigacyjne: Systemy informatyczne i  telematyczne oraz procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi Witryny czyli dedykowane dla celów obsługi i korzystania z aplikacji udostępnianych przez Bega srl, pozyskują - podczas normalnego funkcjonowania - określone dane (np. data i godzina wejścia, przeglądane strony, nazwa Dostawcy Usług Internetowych oraz adres Protokołu Internetowego (IP), za pośrednictwem którego uzyskujesz dostęp do Internetu, adres internetowy, z którego łączysz się z Witryną itp.), którego transmisja jest domniemana podczas korzystania z protokołów komunikacji internetowej lub jest przydatna dla lepszego zarządzania i optymalizacji systemu przesyłania danych i poczty elektronicznej.

3.1.5. Dane pozyskiwane przez Biuro Obsługi Klienta: Dane podawane podczas interakcji z Biurem  Obsługi Klienta Bega srl, w tym nagrania rozmów telefonicznych, w przypadku wyrażenia zgody na rejestrację.

3,2. Przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby tej polityki oznacza dowolną operację lub zestaw operacji, przeprowadzanych za pomocą zautomatyzowanych procesów i mających zastosowanie do Danych Osobowych, takich jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, strukturyzowanie, przechowywanie, dostosowanie lub modyfikacja, rozpakowanie, konsultowanie, wykorzystywanie, przekazywanie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną dostępną formę, porównywanie lub wzajemne łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3.3. Informujemy, że te Dane Osobowe będą przetwarzane ręcznie i/lub z zastosowaniem nośników informatycznych lub telematycznych.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania

4.1. Bega srl będzie przetwarzać twoje Dane Osobowe dla uzyskania określonych celów i tylko w przypadku istnienia określonej podstawy prawnej, przewidzianej obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych osobowych. W szczególności Bega srl będzie przetwarzać twoje dane osobowe tylko w przypadku, kiedy zostanie wykorzystana jedna lub kilka ze wskazanych niżej podstaw prawnych:

· wyrazili Państwo dobrowolną, specyficzną, świadomą, jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie;

· przetwarzanie jest niezbędne dla celów realizacji umowy, której są Państwo stroną lub do wykonania działań poprzedzających zawarcie umowy podjętych na Państwa życzenie;

· w przypadku uzasadnionego interesu Bega srl;

· Bega srl jest prawnie zobowiązana do przetwarzania Danych Osobowych.

4.2. W zamieszczonej niżej tabeli wskazane są cele, dla których Twoje Dane Osobowe są przetwarzane przez Bega srl oraz podstawa prawna, na której opiera się ich przetwarzanie.

Cel przetwarzania
        

Podstawa prawna

Umożliwienie korzystania ze wszystkich funkcji Witryny.
        

Wykonanie umowy

Sprawdzić poprawność funkcjonowania Serwisu.
        

Wykonanie umowy

Ustalenie odpowiedzialności w przypadku przestępstw komputerowych przeciwko Witrynie.
        

Uzasadniony interes

Udzielenie odpowiedzi na pytanie strony zainteresowanej.
        

Realizacja działań poprzedzających zawarcie umowy podjętych na życzenie strony zainteresowanej

Rejestracja w obszarze zastrzeżonym i korzystanie z powiązanych z nią usług.
        

Realizacja działań poprzedzających zawarcie umowy podjętych na życzenie strony zainteresowanej

Używanie aplikacji oddanych do dyspozycji na stronie Maanta i korzystanie z powiązanych z nią usług.
        

Wykonanie umowy

Wykonanie umów proponowanych na stronie Maanta, (których przedmiotem są artykuły wyposażenia wnętrz, usługi serwisowe i konserwacyjne, a także wszelkie późniejsze operacje będące skutkiem operacji realizowanych w interesie klienta.
        

Wykonanie umowy

Dostęp do funkcji Zapisz i Kontynuuj dostępnych w fazie zawierania umowy w sieci.

W przypadku niewykonania procedury rejestracji w celu zawarcia umów proponowanych przez Bega srl, twoje dane zostaną wykorzystane w celu skontaktowania się z Tobą dla ułatwienia zakończenia procesu rejestracji, o ile zostało wyraźnie wyrażone takie życzenie.

Bega będzie miała dostęp do formularza rejestracyjnego, w którym znajdują się dane, wprowadzone już w pierwszej fazie wypełniania formularza, w celu kontynuowania wypełniania nawiązując kontakt telefoniczny oraz umożliwienia sfinalizowania procesu rejestracji klikając w link, przesłany przez Bega srl na twoją skrzynkę mailową. Po upływie pięciu (5) dni kalendarzowych od wysłania wiadomości mailowej, link nie będzie już mógł być wykorzystany, a w konsekwencji nastąpi usunięcie danych.
        

Realizacja działań poprzedzających zawarcie umowy na wniosek osoby zainteresowanej

Zgoda osoby zainteresowanej

Zarządzanie wszelkimi zamówieniami i związanymi z nimi czynnościami administracyjnymi.
        

Realizacja działań poprzedzających zawarcie umowy na wniosek osoby zainteresowanej      

Wykonanie umowy

W przypadku, kiedy wymagane jest podanie adresu do doręczeń powiadomień bankowych lub pocztowych dotyczących płatności, w celu zweryfikowania poprawności podanych danych bankowych/pocztowych. W tym celu Bega może skontaktować się z Bankiem / Pocztą Włoską lub - jeżeli wyrazisz na to zgodę - telefonicznie albo za pośrednictwem podanych w tym celu kanałów cyfrowych.
        

Prawnie uzasadniony interes

Zgoda osoby zainteresowanej

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa wymaganych prawem.
        

Prawnie uzasadniony interes

Obowiązek prawny       

Umożliwienie firmie Bega srl wykonania zobowiązań wynikających z przepisów prawa, rozporządzenia lub przepisów wspólnotowych.
        

Obowiązek prawny

Przygotowanie działań mających na celu zabezpieczenie przed ryzykiem kredytowym, w tym działań mających na celu określenie wiarygodności ekonomicznej i/lub wypłacalności klienta, przed lub w trakcie trwania stosunku umownego. W tym celu informacje mogą być pozyskiwane poprzez dostęp do systemów informatycznych spółek upoważnionych, a także Systemów Informacji Kredytowej i SCIPAFI, zgodnie z wymogami Ustawy nr 124/2017, które są przetwarzane, w razie potrzeby, wyłącznie w celu weryfikacji rzetelności i terminowości płatności.
        

Uzasadniony interes prawny

Wykrywanie, zapobieganie, łagodzenie i weryfikacja oszukańczych lub nielegalnych działań w związku z usługami świadczonymi na stronie internetowej.
        

Uzasadniony interes prawny

Obowiązek prawny

Zapewnienie systemu geolokalizacji pojazdów i zabezpieczenia floty przed wszelkimi niepożądanymi działaniami osób trzecich lub klientów, które są niezgodne z prawem lub oszukańcze, a także, poprzez udostępnioną Aplikację, systemu geolokalizacji użytkowników, aktywowanego w oparciu o udzieloną przez nich autoryzację, mające na celu dostarczanie im treści i świadczenie usług.
        

Zgoda osoby zainteresowanej   

Udział w wydarzeniach udostępnianych na stronie.
        

Zgoda osoby zainteresowanej   

Prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości oferowanych usług związanych ze stosunkiem umownym (na przykład ankiety oceniające satysfakcję klientów).
        

Zgoda osoby zainteresowanej

Prowadzenie przez Bega srl badań rynku, sprzedaży bezpośredniej, w tym telefonicznej, w celu lokowania produktów lub usług, przesyłania informacji handlowych lub prowadzenia działań marketingowych. Działania te mogą być realizowane poprzez przesyłanie materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych lub zaproszeń, metodami tradycyjnymi (np. zwykła poczta) lub zautomatyzowanymi systemami kontaktu (np. sms, e-mail)                                                                      
        

Zgoda osoby zainteresowanej  

Wykorzystanie podanego adresu poczty elektronicznej osobie zainteresowanej, w ramach stosunku umownego obowiązującego z Bega srl, w celu wysyłania ofert handlowych dotyczących produktów i/lub usług analogicznych do wcześniej zakupionych (tzw. Soft spam)
        

Uzasadniony interes           

                                                                                        Wykonywanie przez firmę Bega srl lub przez partnerów handlowych Bega srl, w celu przeprowadzenia badań rynkowych, sprzedaży bezpośredniej, w tym sprzedaży telefonicznej, w celu lokowania produktów lub usług, komunikacji handlowej lub działań marketingowych. Działania te mogą być realizowane poprzez wysyłanie materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych lub zaproszeń, z zastosowaniem tradycyjnych metod (np. zwykła poczta) lub zautomatyzowanych systemów kontaktowych (np. sms, e-mail)                                                             

Zgoda osoby zainteresowanej

Analiza skłonności do używania produktów i usług oferowanych przez Bega srl lub partnerów handlowych Bega srl, określanie profili indywidualnych i grupowych, proponowanie indywidualnych ofert przygotowywanych również z zastosowaniem narzędzi i aplikacji.
        

Zgoda osoby zainteresowanej

Oferowanie usług wsparcia handlowego, technicznego oraz ogólnie pomocy w zakresie obsługi klienta.
        

Realizacja umowy

Kontrola jakości usług serwisowych oferowanych bezpośrednio przez Bega srl lub jej partnerów handlowych, w celu weryfikacji skuteczności usługi serwisowej oraz odpowiedniego kierowania działań szkoleniowych Podmiotów Upoważnionych do przetwarzania.
        

Realizacja umowy

Zgoda osoby zainteresowanej

Uzasadniony interes

4.3. Podanie twoich Danych Osobowych jest niezbędne we wszystkich przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie zobowiązań prawnych lub w celu realizacji umowy, której jesteś stroną lub przedsięwzięcia kroków przed zawarciem umowy, podjętych na Twoje życzenie. Ewentualna odmowa może uniemożliwić Bega srl realizację celu, dla którego Dane Osobowe są gromadzone.

4.4. Podanie twoich Danych Osobowych jest natomiast dobrowolne w przypadku realizacji dodatkowych celów wskazanych w tabeli. Brak zgody w odniesieniu do tych celów nie będzie wywierał żadnego wpływu na zawarcie umowy. Obowiązkowy lub opcjonalny charakter zostanie określony w momencie gromadzenia.

5. Rejestracja w obszarze zastrzeżonym z wykorzystaniem danych logowania do mediów społecznościowych

5.1. Dostęp do obszaru zastrzeżonego jest możliwy w następujący sposób:

a) utworzenie konta na stronie internetowej;

b) z zastosowaniem danych uwierzytelniających używanych w mediach społecznościowych (tzw. “social login”), a w szczególności konta utworzone na Facebooku, Twitterze i Google+.

5.2. W przypadku podjęcia decyzji uzyskania dostępu do obszaru zastrzeżonego z zastosowaniem danych uwierzytelniających mediów  społecznościowych, Bega srl musi uzyskać niektóre twoje dane osobowe (Imię, Nazwisko, E-mail) zgodnie z upoważnieniami, które zostały udzielone w określonej sieci społecznościowej. W związku z tym są Państwo zobowiązani do sprawdzenia ustawień przewidzianych dla określonych mediów społecznościowych i uważnego przeczytania odpowiedniej polityki prywatności, ponieważ mogą one upoważniać media społecznościowe do udostępnienia danych osobowych firmie Bega srl, upoważniając ją w ten sposób do gromadzenia takich informacji, jak: kontakty, przyjaciele i inne Dane Osobowe. W żadnym przypadku Bega srl nie posiada dostępu do wykorzystanych przez Pana danych rejestracyjnych.

5.3. Bega srl zachowa kod identyfikacyjny konta w mediach społecznościowych wykorzystanych w przypadku logowania się do Bega srl lub udostępniania treści przechowywanych na stronie; przechowywanie będzie odbywać się tak długo, jak będzie to konieczne dla celów świadczenia odpowiednich usług.

5.4. W przypadku utworzenia konta Bega srl lub korzystania z usług Witryny za pomocą mediów społecznościowych, Bega srl może wykorzystać informacje zawarte w koncie źródłowym do uzupełnienia Twojego profilu w Witrynie. W każdej chwili mają państwo prawo do zaktualizowania lub zmodyfikowania informacji profilowych i danych kontaktowych z zastosowaniem loginu mediów społecznościowych.

6. Cele marketingowe i/lub Profilowanie

6.1. Adres poczty elektronicznej podany w ramach stosunku umownego z Bega srl, może być przez nią używany do wysyłania ofert handlowych dotyczących takiego samego rodzaju produktów i/lub usług, jak wcześniej zakupione (tzw. soft-spam). W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, wysyłając żądanie na odpowiednią skrzynkę pocztową, o której mowa w paragrafie 10 polityki.

6.2. W odniesieniu do wszelkich kwestii nieuwzględnionych w poprzednim akapicie 6.1, w obszarze zastrzeżonym mogą Państwo dowolnie zdecydować, czy wyrazić zgodę na używanie  podanych Danych Osobowych do wysyłania materiałów reklamowych, sprzedaży bezpośredniej, powiadomień handlowych lub realizacji badań rynkowych dotyczących produktów i/lub usług oferowanych przez Bega srl lub partnerów handlowych Bega srl.

6.3. Ponadto w obszarze zastrzeżonym mogą Państwo dowolnie decydować, czy wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych Danych Osobowych, w celu pozyskania przez Bega srl lub partnerów handlowych Bega srl - preferencji konsumenckich i analizy - również w formie spersonalizowanej, zautomatyzowanej lub elektronicznej - informacji pozyskanych w wyniku korzystania z produktów i/lub usług.

6.4. Przetwarzanie Danych Osobowych w wyżej wymienionych celach może odbywać się metodami "tradycyjnymi” (np. zwykłą pocztą i/ lub telefonicznie przez operatora) lub za pomocą "zautomatyzowanych” systemów kontaktu (np. SMS/lub MMS, rozmowy telefoniczne bez interwencji operatora, e-mail, faks, aplikacje interaktywne).

6.5. Zgoda, którą wyrazili Państwo dla celów marketingowych, będzie dorozumiana jako udzielona dla obu wskazanych trybów, za wyjątkiem prawa sprzeciwu - nawet częściowego - w odniesieniu do różnych kanałów komunikacji, z zastosowaniem których realizowane są cele marketingowe, w tych samych trybach, jak wskazane w punkcie 10 niniejszej polityki.

6.6. Wyrażenie zgody w wyżej wymienionych celach jest nieobowiązkowe i nie wyklucza możliwości korzystania z usług w niej udostępnionych. W szczególności:

a) Po wyrażeniu dobrowolnej i wyraźnej zgody, która jest wymagana w zastrzeżonym obszarze w zakładce „Zarządzanie zgodami” Danych Osobowych.

b) Po wyrażeniu dobrowolnej i wyraźnej zgody, która jest wymagana w zastrzeżonym obszarze w zakładce “Zarządzanie zgodami”, te Dane Osobowe mogą być również ujawniane stronom trzecim, partnerom handlowym Bega srl, którym Bega srl może przekazywać lub udostępniać dane pozyskane dla wyżej wymienionych celów marketingowych.

c) I wreszcie, po wyrażeniu dobrowolnej i wyraźnej zgody udzielonej w obszarze zastrzeżonym w zakładce "Zarządzanie zgodami", Bega srl lub partnerzy handlowi, mogą realizować analizowanie i opracowanie, również imienne, profilu oraz zwyczajów konsumenckich, w celu proponowania spersonalizowanych ofert produktowych i usług w celu ich lepszego dopasowania do zainteresowań i potrzeb odbiorców.

7. Odbiorcy danych osobowych

7.1. Twoje Dane Osobowe mogą zostać udostępnione w wyżej wymienionych celach:

a) pracownikom i współpracownikom Bega srl, przedstawicielom specjalnie mianowanym jako Osoby Upoważnione do przetwarzania, którzy mogą działać jako niezależne Podmioty uprawnione do Przetwarzania Danych lub Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych, wyznaczone do tego celu;

b) spółkom trzecim lub innym podmiotom (“Strony trzecie”), wykonującym określone czynności w trybie outsourcingu w imieniu Bega srl, działającym jako zewnętrzne Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych,

c) podmiotom trzecim lub partnerom handlowym Bega srl, dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z zaleceniami przepisów RODO, pod warunkiem uzyskania zgody.

8. Przekazywanie danych osobowych

8.1. Dane Osobowe będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i przechowywane na serwerach zlokalizowanych na terenie Unii.

9. Okres przechowywania Danych Osobowych

9.1. Dane osobowe przetwarzane w wyżej wymienionych celach, będą przechowywane z zachowaniem zasad proporcjonalności i konieczności, a w każdym razie do czasu osiągnięcia celów ich przetwarzania.

9.2. Dane osobowe są zwykle przechowywane do momentu istnienia stosunku prawnego z Podmiotem uprawnionym, za wyjątkiem pobrania pozostałych wierzytelności i/lub zarządzania danymi w przypadku ewentualnych sporów lub reklamacji, jak na przykład dotyczące wystawionych faktur.

9.3. Dane osobowe są zwykle przechowywane - do momentu odwołania udzielonej zgody - a w każdym razie zostaną automatycznie usunięte po upływie 10 lat od zakończenia stosunku umownego, z zastrzeżeniem ewentualnego przechowywania tych danych tam, gdzie jest to konieczne dla celów zarządzania postępowań sądowych w toku i wypełniania określonych obowiązków nałożonych prawnie.

10. Prawa osób zainteresowanych

10.1. W myśl art. 15-22 RODO w odniesieniu do ujawnionych Danych Osobowych mają Państwo prawo do:

a) uzyskania dostępu i zażądania kopii;                   b) żądania sprostowania;                                          c) zażądania usunięcia;                                              d) uzyskania ograniczenia przetwarzania;               e) sprzeciwienia się przetwarzaniu;                        f) otrzymania w ukształtowanym formacie, powszechnie używanym i odczytywanym przez zwykle używane urządzenia automatyczne oraz przekazywania tych danych bez przeszkód innemu Podmiotowi uprawnionemu; tam, gdzie jest to technicznie wykonalne.

10.2. Informujemy, że posiadają Państwo nadal prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie  wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w wymiarze, w jakim są związane z tego typu marketingiem bezpośrednim. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, realizowanego za pomocą zautomatyzowanych środków kontaktu, obejmuje również przetwarzanie Danych Osobowych za pomocą tradycyjnych metod kontaktu, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw tylko w części.

10.3. W przypadku wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, Dane Osobowe nie będą już przetwarzane w tych celach.

10.4. W zakresie korzystania z przysługujących praw mogą Państwo cofnąć zgodę, wysyłając wiadomość na adres e-mail privacy@maanta.eu

10.5. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Danych Osobowych, mogą Państwo skontaktować się z Podmiotem Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, pod wskazanym niżej adresem e-mail: privacy@maanta.eu.

10.6. Przypominamy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Inspektora Danych Osobowych, za pośrednictwem:

a) list polecony za potwierdzeniem odbioru do Inspektora danych osobowych, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma;

b) w wiadomości mailowej na adres: garante@gpdp.it, lub protocollo@pec.gpdp.it;

Produkt dodany do listy życzeń