POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH RODO (art. 13 i 14 rozporządzenia UE nr 679/2016 RODO)

Zgodnie z art. 13 (w odniesieniu do danych zebranych od osoby, której dane dotyczą) i art. 14 (w odniesieniu do danych, które nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą) rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO), poniższe informacje są przekazywane użytkownikom tej strony internetowej, osobom, których dane dotyczą, które odnoszą się wyłącznie do przetwarzania przeprowadzanego za pośrednictwem tej strony internetowej, a nie za pośrednictwem innych stron internetowych, które można odwiedzać za pośrednictwem linków, w przypadku których należy zapoznać się z odpowiednimi informacjami dostarczonymi przez odpowiednich administratorów danych.

Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem danych jest BEGA S.R.L., C.F./P.IVA 04039300241, z siedzibą w 36053 Gambellara (VI), Strada Statale 11, Km 331, w osobie przedstawiciela prawnego pro tempore, e-mail info@maanta.it.

Inspektor ochrony danych (IOD) i dane kontaktowe
Administrator nie wyznaczył DPO/DPO, ponieważ nie zostały spełnione wymogi ustawowe.

Kategorie przetwarzanych danych i ich źródła
Administrator danych może przetwarzać głównie ogólne dane nawigacyjne, a także pliki cookie, w przypadku których zachęca do zapoznania się ze szczegółową polityką dotyczącą plików cookie określoną w stopce strony.
Administrator danych może również przetwarzać dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika, np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną, w tym zwykłe dane osobowe (dane identyfikacyjne, osobowe, podatkowe i podobne), dane specjalne zgodnie z art. 9 RODO lub dane karne zgodnie z art. 10 RODO, wyjątkowo, jeśli jest to konieczne na podstawie samego wniosku.
Dane mogą pochodzić ze źródeł zautomatyzowanych lub dobrowolnych, a także ze źródeł publicznych. Na przykład mogą one pochodzić z przeglądania stron przez użytkownika, co może wiązać się z informacjami o wcześniejszym przeglądaniu innych witryn, w tym w szczególności plików cookie i innych podobnych technologii, w odniesieniu do których ponownie odsyłamy do konkretnej Polityki dotyczącej plików cookie określonej w stopce tej strony. Dane mogą być również dostarczane dobrowolnie przez użytkownika lub powiązane strony. Inne dane mogą pochodzić ze źródeł publicznych, takich jak dane przetwarzane w ramach wyszukiwania rejestrów publicznych oraz wyszukiwania wiz, certyfikatów, rejestrów publicznych itp.
W każdym przypadku kanony ścisłej poufności i tajemnicy zawodowej są ściśle przestrzegane w odniesieniu do informacji o użytkownikach podlegających obowiązkom prawnym i deontologicznym.

Cel przetwarzania
Dane osobowe użytkowników strony internetowej, jak opisano powyżej, będą przetwarzane w sposób i w formie określonej przez RODO, zasadniczo w celu wykonywania funkcji strony internetowej, przeglądania jej zawartości i korzystania z jej usług.
W szczególności przetwarzanie danych osobowych służy następującym celom:
1.    za odwiedzanie Witryny, przeglądanie informacji publikowanych w Witrynie i korzystanie z powiązanych usług;
2.    w celu zarządzania danymi przeglądania oraz ze względów funkcjonalnych lub technicznych, które umożliwiają takie samo korzystanie z treści, również za pomocą technicznych plików cookie, w celu gromadzenia zbiorczych danych statystycznych, również za pomocą analitycznych plików cookie, w celu dostarczania spersonalizowanych treści lub usług, również za pomocą profilujących plików cookie, jeśli zostały dostarczone i za uprzednią zgodą; w każdym przypadku na warunkach określonych w Polityce plików cookie określonej w stopce, która odnosi się do wytycznych Gwaranta z dnia 10 czerwca 2021 r., opublikowanych w dniu 9 lipca 2021 r;
3.    w celu przetwarzania żądań Użytkownika przesłanych za pośrednictwem Witryny i jej narzędzi komunikacyjnych (formularzy kontaktowych, formularzy wniosków o informacje itp.) oraz wszelkiej późniejszej, powiązanej, następczej, następczej i podobnej komunikacji oraz przetwarzania w celu lepszego przetworzenia żądania;
4.    w celu ewentualnej subskrypcji biuletynu i późniejszego wysyłania różnych komunikatów informacyjnych dotyczących sektora, w którym działa administrator;
5.    do celów prawnych i innych obowiązkowych celów, takich jak fakturowanie lub profile przeciwdziałania praniu pieniędzy;
6.    do innych celów, które są przypadkowe lub powiązane z powyższymi celami lub z nich wynikają i które są częścią działania strony internetowej;
7.    w celu przetwarzania adresu e-mail podanego przez użytkownika w kontekście wcześniejszego stosunku sprzedaży (w dowolnym znaczeniu, dostawy, dostawy itp.) towarów lub usług, również w celu wysyłania, bez dalszej zgody, komunikatów dotyczących późniejszych podobnych informacji, zgodnie z i w granicach art. 130 ust. 4 ustawy o ochronie danych (dekret ustawodawczy 196/2003). 4 ustawy o ochronie danych (dekret ustawodawczy 196/2003); w każdym przypadku osoba zainteresowana może wyrazić swój sprzeciw i sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, zarówno początkowo, jak i później, łatwo i bezpłatnie, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej takiej późniejszej komunikacji;
8.    w celu ewentualnego otrzymania CV od kandydatów pragnących ubiegać się o stanowisko kontrolera.
Podstawa prawna przetwarzania
W przypadku wszystkich danych osobowych przetwarzanie danych osobowych opiera się na następujących warunkach zgodności z prawem (podstawach prawnych):
●    Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO = zgoda: na przetwarzanie profilujących plików cookie w ramach celu 2 oraz na inne przetwarzanie objęte zgodą, w tym cele pomocnicze w stosunku do celów głównych, które nie są objęte innymi podstawami prawnymi, w ramach celu 6; na subskrypcję newslettera w ramach celu 4, jeśli ma ona charakter pomocniczy lub uzupełniający w stosunku do innych procesów przetwarzania;
●    Artykuł 6 ust. 1 lit. b) RODO = zobowiązanie umowne lub przedumowne: w przypadku tej samej wizyty na stronie lub dostępu do usług, w tym o charakterze informacyjnym, publikowanych na samej stronie oraz w przypadku przetwarzania powiązanych informacji dotyczących przeglądania zgodnie z celem nr 1; w przypadku zarządzania plikami cookie, o których mowa w celu nr 2, z wyjątkiem profilujących plików cookie; w przypadku przetwarzania żądań osób, których dane dotyczą, i powiązanych odpowiedzi, o których mowa w celu nr 2. 3; w celu subskrypcji newslettera, jeśli jest to jedyny lub główny cel podania danych osobowych, w szczególności adresów e-mail, zgodnie z celem nr 4; w celu dalszego przetwarzania powiązanego, funkcjonalnego i następującego po wyżej wymienionych. 3; w celu subskrypcji newslettera, jeśli jest to jedyny lub główny cel podania danych osobowych, w szczególności adresów e-mail, zgodnie z celem nr 4; w celu dalszego przetwarzania powiązanego, funkcjonalnego i następującego po wyżej wymienionych, zgodnie z celem nr 6; w celu zarządzania Curriculum Vitae i powiązanymi wnioskami, zgodnie z celem nr 8;
●    Artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO = zgodność z obowiązkiem prawnym: do przetwarzania wszystkich danych niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych, w tym przetwarzania danych podatkowych związanych z profilami rozliczeniowymi lub innego przetwarzania wymaganego przez prawo, takiego jak dane związane z walką z praniem pieniędzy, zgodnie z celem 5; do innego przetwarzania związanego, funkcjonalnego i następczego w stosunku do wyżej wymienionego, zgodnie z celem 6;
●    Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO = prawnie uzasadniony interes w odniesieniu do wszystkich procesów przetwarzania w ramach usług społeczeństwa informacyjnego oraz do celów informacyjnych administratora. W tym kontekście Administrator odnosi się do uzasadnionego interesu w zakresie dalszej komunikacji wysyłanej na adres e-mail osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy o ochronie danych w ramach celu 7, z zastrzeżeniem swobodnego prawa osoby, której dane dotyczą, do sprzeciwu, jak wyjaśniono w niniejszym artykule.
W przypadku danych specjalnych w rozumieniu art. 9 RODO, które mogą być przekazywane dobrowolnie przez osoby, których dane dotyczą, poprzez przeglądanie, a także za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub podobnych, administrator danych wskazuje następujące dodatkowe warunki zgodności z prawem w rozumieniu art. 9 RODO:
●    Artykuł 9(2)(a) RODO: zgoda na przetwarzanie, na które została wyraźnie udzielona.
●    Artykuł 9(2)(e) RODO: dane najwyraźniej ujawnione przez osobę, której dane dotyczą, w przypadku danych, które osoba, której dane dotyczą, samodzielnie ujawniła lub upubliczniła.
●    Art. 9 ust. 2 lit. f) RODO: ustanowienie, wykonanie lub obrona prawa przed sądem lub w każdym przypadku, gdy sądy wykonują swoje funkcje jurysdykcyjne, w celu wykonania prawa przez administratora.
W przypadku danych karnych, o których mowa w art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przetwarzanie może wyjątkowo odbywać się w zakresie i na warunkach określonych w art. 2 października ustawy o ochronie danych.

Uzasadniony interes
Przetwarzanie danych osobowych opiera się również na uzasadnionym interesie administratora danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takim jak wykonywanie praw do informacji w kontekście społeczeństwa informacyjnego, świadczenie usług wymienionych na stronie internetowej lub ewentualne prowadzenie działań marketingu bezpośredniego zgodnie z motywem 47 RODO.
Administrator rości sobie również prawo do korzystania z przetwarzania adresu e-mail Podmiotu Danych podanego w związku ze sprzedażą towarów i usług w celu wysyłania dalszych komunikatów skierowanych do Podmiotu Danych i dotyczących podobnych towarów lub usług zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy o ochronie danych, zawsze z zastrzeżeniem prawa Podmiotu Danych do wniesienia sprzeciwu zgodnie z Celem 7.

Obowiązkowy lub opcjonalny charakter przekazywania danych
Dostarczanie danych przeglądania Użytkownikowi do powyższych celów zależy od poziomu ochrony prywatności, który Użytkownik włączył lub wyłączył w swojej przeglądarce lub którym zarządza za pomocą odpowiednich poleceń Banner Cookie w odniesieniu do zarządzania plikami cookie. W przypadku technicznych plików cookie ich wyłączenie może mieć wpływ na nawigację w witrynie.
W każdym przypadku podanie niektórych danych jest niezbędne dla samej struktury strony internetowej i świadczenia niektórych jej usług. Przykłady obejmują:
●    w celu wysyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub, w stosownych przypadkach, subskrypcji biuletynu, minimalne dane wymagane w formularzu kontaktowym, takie jak imię i nazwisko nadawcy i/lub adres e-mail i/lub inne dane identyfikacyjne i/lub USERNAME, są w każdym przypadku obowiązkowe; w każdym przypadku formularz kontaktowy wskazuje, które dane są obowiązkowe (z gwiazdką "*"), a które nie;
●    USERNAME i PASSWORD są wymagane we wszystkich przypadkach do rejestracji i dostępu do zastrzeżonego obszaru strony internetowej.
Podanie wszystkich innych danych jest opcjonalne.

Konsekwencje niedostarczenia dotacji
Niepodanie obowiązkowych danych osobowych uniemożliwia administratorowi przesłanie żądanych informacji lub przeprowadzenie dalszego przetwarzania żądanego przez użytkownika lub, w niektórych przypadkach, uniemożliwienie świadczenia usług oferowanych na stronie internetowej.
Niepodanie danych opcjonalnych nie ma takich konsekwencji, ale może mieć wpływ na przetwarzanie żądania użytkownika lub użyteczność samej strony internetowej.

Odbiorcy wszystkich komunikatów i transferów danych
Dane mogą być ujawniane firmom, specjalistom i innym konsultantom działającym w związku z celami określonymi w niniejszym zawiadomieniu lub powiązanymi celami, zarówno w UE, jak i poza nią (w tym ostatnim przypadku będzie to ograniczone do podmiotów, do których ma zastosowanie decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony lub istnieją odpowiednie zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule umowne, lub uzyskano zgodę lub przewidziano inne wyłączenia na mocy art. 49 RODO zgodnie z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Schrems II).
W każdym przypadku dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane i osobom upoważnionym do przetwarzania danych w tych samych celach co strona internetowa lub w celach związanych z usługami oferowanymi przez stronę internetową, a także innym odrębnym administratorom danych w powiązanych celach.
Odbiorcami są w szczególności: operatorzy Administratora jako podmioty przetwarzające dane, jego podmioty przetwarzające dane i osoby powiązane upoważnione do przetwarzania danych w powiązanych celach, np. w celach zarządczych lub podatkowych, Google Ireland dla Google Analytics, Google Ireland Ltd dla Google Ads, FlameNetworks S.r.l dla administrowania tym Serwisem i powiązanymi usługami.
Nie ma ogólnego ujawniania danych do innych celów ani rozpowszechniania danych osobowych.
Dane dotyczące przeglądania i podobne dane (do których odniesienie znajduje się powyżej), a także pliki cookie profilujące stron trzecich (do których odniesienie znajduje się w polityce plików cookie w stopce) zostaną udostępnione odpowiednim stronom trzecim w ramach udzielonych zgód, chyba że obsługują je już bezpośrednio jako niezależni administratorzy danych.

Okres przechowywania
Dane przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do czasu wycofania zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, lub do czasu, gdy osoba, której dane dotyczą, będzie w stanie wykonać działania w swojej przeglądarce, w tym wyczyścić pliki cookie.
Dane przeglądania i techniczne pliki cookie są przechowywane przez okres techniczny niezbędny do wykonywania funkcji, dla których zostały zebrane.
Okres przechowywania plików cookie jest zazwyczaj wskazany w odpowiednim powiadomieniu dostępnym na banerze plików cookie.
W przypadku innych danych osobowych okres przechowywania jest ograniczony do okresu przedawnienia odpowiednich praw lub wygaśnięcia odpowiednich zobowiązań prawnych lub umownych, w tym związanych z rozliczeniami itp.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, otrzymania powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, zgodnie z art. 15-22 RODO.
Prawa te mogą być wykonywane w formie i na warunkach określonych w art. 12 RODO, w drodze pisemnej informacji przesłanej do administratora pocztą elektroniczną na wyżej wymieniony adres e-mail.
Administrator udziela odpowiedniej odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku, bez uszczerbku dla przypadków przedłużenia lub uzasadnionej odmowy na podstawie art. 12 RODO.

Prawo do wycofania zgody
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, może ją odwołać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na wyżej wymieniony adres e-mail administratora danych lub korzystając z odpowiednich kontrolek na stronie internetowej, w szczególności w celu zarządzania profilującymi plikami cookie, a w każdym razie poprzez wyraźną komunikację w siedzibie administratora danych.

Prawo do złożenia skargi
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na mocy art. 77 i następnych RODO do organu nadzorczego wymienionego dla państwa włoskiego w Garante per la protezione dei dati personali.
Formy, metody i terminy składania skarg są określone i regulowane przez obowiązujące przepisy krajowe, w przypadku Włoch przez specjalne rozporządzenie Garante.
Skarga pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych; w przypadku roszczeń odszkodowawczych powództwo zostanie wniesione do właściwego sądu we Włoszech.

Profilowanie
Dane osobowe przekazywane podczas nawigacji na tej stronie internetowej mogą podlegać profilowaniu przez zewnętrznych dostawców za pośrednictwem plików cookie profilujących stron trzecich, w oparciu o zgodę użytkownika wyrażoną za pomocą odpowiednich poleceń Banner Cookie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce dotyczącej plików cookie w stopce tej strony.

Produkt dodany do listy życzeń